manufacturing

Hiyerarşik düzene göre Risk kontrol önlemleri;

1. Tehlikeler ortadan kaldırılır,
2. Tehlikeli olan daha az tehlikeli olanla değiştirilir,
3. Mühendislik önlemleri uygulanır,
4. İdari önlemler alınır, işaret ve uyarılar yerleştirilir,

4. İş ekipmanları,
5. Kullanılan maddeler,
6. Artık ve atıklarla ilgili işlemler,
7. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar,
8. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri,
9. İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri,

5.Kişisel koruyucu donanım kullanılır.
kayıtları,

Hilmi Gürgün

Teknik Müdür
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

10.Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi

ELSİSAN Aylık Bülteni | Mart 2014

Risk değerlendirmesi, işyerlerinin tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere, tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler toplanır;

1.İşyeri bina ve eklentileri, 2.İşyerinde yürütülen faaliyetler, iş ve

işlemler,
3.Üretim süreç ve teknikleri,

11.Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel poli- tika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,

12.İşyerinin teftiş sonuçları, 13.Meslek hastalığı kayıtları, 14.İş kazaları kayıtları,

15.İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanlarını zarara uğratmasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar,

16.Ramak kala olay kayıtları, 17.Malzeme güvenlik bilgi formları,

18.Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları,

19.Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları,

20.Acil durum planları.